Integritetspolicy Flugeby Golv, Färg & Trä AB

Inledning

Vi på Flugeby Golv, Färg & Trä AB tar din integritet på största allvar. Vi vill att du ska känna dig lugn och trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. I denna integritetspolicy beskriver vi hur denna hantering av personuppgifter går till. Den gäller när du anlitar oss för att utföra tjänster eller på något sätt är i kontakt med oss.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, vidarebefordring, registrering och lagring.

Vem ansvarar för dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är, om inget annat anges:

Flugeby Golv, Färg & Trä AB
Tomasbacken 1A
574 37 Vetlanda
Organisationsnummer 556480-0059

Det är ovan personuppgiftsansvarig som ansvarar för att den här behandlingen sker på ett lagligt och korrekt sätt.

Hur får vi tag på dina personuppgifter

Personuppgifterna lämnas till oss av dig när du vill utnyttja våra tjänster samt när du vill komma i kontakt med oss via e-post eller vårt kontaktformulär på www.flugeby.com.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi

Flugeby Golv, Färg & Trä AB hanterar de personuppgifter som lämnas till oss, till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer och/eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Vad använder vi dina personuppgifter till

Vid all användning av personuppgifter måste vi kunna stödja behandlingen på någon av de olika rättsliga grunder som finns beskrivna i dataskyddsförordningen. Den rättsliga grunden kan vara att du lämnat samtycke till behandlingen, att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt ingånget avtal, att det krävs enligt lag och/eller att vi via en intresseavvägning ansett att behandlingen är berättigad. Här nedan följer exempel för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, samt med stöd av vilken rättslig grund behandlingen görs.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt ingånget avtal. Vi behöver även behandla dina personuppgifter för fakturering och eventuella ROT-avdrag. Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörande av avtal.

Dina personuppgifter används för att vi ska kunna sköta eventuella garanti- reklamationsärenden. Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörande av avtal.

Dina personuppgifter används när ni tar kontakt med oss via e-post för att vi ska kunna sköta den kommunikationen och upprätthålla en god service. Den rättsliga grunden för denna behandling är intresseavvägning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med att vi hade personuppgifterna till att börja med. I vissa fall sparar vi dina personuppgifter så lång tid som krävs för att följa rådande lagar och regler.

Vem har tillgång till dina personuppgifter

Vi säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part. Vår personal har tillgång till dina personuppgifter för att vi ska kunna utföra de tjänster vi avtalat om. Om utförandet av en tjänst kräver det så delar vi vidare vissa uppgifter till våra underleverantörer. Ifall detta är aktuellt så meddelar vi dig innan.

För att du ska kunna utnyttja ROT-avdraget så delar vi dina personuppgifter till Skatteverket.

Hur skyddar vi dina personuppgifter

Flugeby Golv, Färg & Trä AB värnar om din integritet. Vi har rutiner och regler för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas, till exempel att endast sådan personal som behöver tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete faktiskt har tillgång till dina uppgifter. Vi uppdaterar våra IT-skyddsprogram kontinuerligt så att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. 

Vilka rättigheter har du som registrerad

Som så kallad registrerad, det vill säga en person vars personuppgifter vi behandlar, har du vissa rättigheter som du kan göra gällande:

Rätt till information

Du har rätt att erhålla information när dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att, utan kostnad, begära ett registerutdrag på vilka personuppgifter vi behandlar om just dig.

Rätt till rättelse

Som registrerad äger du rätt att kontakta oss för att få eventuella felaktiga uppgifter rättade.

Rätt till radering

Om någon av nedan förutsättningar föreligger, har du som registrerad rätt att, utan onödigt dröjsmål, få dina uppgifter raderade

  • Uppgifterna behövs inte längre för ändamålet för behandlingen.
  • Behandlingen grundar sig på ditt samtycke, som du återkallar.
  • Behandling sker för direktmarknadsföring, och du motsätter dig denna behandling.
  • Du motsätter dig behandlingen som sker efter vår intresseavvägning, och det finns inte berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Personuppgifterna har behandlats i strid med lag.
  • Radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Dataportabilitet

Som registrerad har du i vissa fall rätt att få ut, och på annat håll använda, sådana uppgifter som du själv har lämnat till oss. Detta gäller i de fall du har lämnat ditt samtycke till behandlingen eller om det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt ingånget avtal.

Rätt att göra invändningar

Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos Flugeby Golv, Färg & Trä AB.

När sker uppdateringar till denna integritetspolicy

Uppdateringar av denna integritetspolicy sker löpande på www.flugeby.com

Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy och hur vi behandlar din information är du välkommen att kontakta oss. Du når oss på följande adress:

Flugeby Golv, Färg & Trä AB
Tomasbacken 1A
574 37 Vetlanda
Tel. 0383 – 76 28 90
E-post: info@flugeby.com

senast uppdaterad 20180604